اپلیکیشن پوز های آذرپال| آذرپشتیبان الکترونیک

برای سهولت دسترسی نمایندگان و کارگزاران محترم به برنامه های پایانه های فروشگاهی اپلیکیشن های به روز پروژه های فعال در شرکت آذرپشتیبان الکترونیک (آذرپال) به تفکیک پروژه در این قسمت قرار داده خواهد شد.
برای دانلود برنامه ها کافی است روی اپلیکیشن مورد نظر کلیک کنید.

لوگوی زیرسوئیچ
زیرسوئیچ آذرپال
دانلود

PAX S90

دانلود

PAX S910

دانلود

PAX D210

دانلود

NewPos 7210

دانلود

NewPOS 8210

دانلود

Nexgo G2

دانلود

Nexgo G3

پاسارگاد | آذرپال
سوئیچ پاسارگاد
دانلود

PAX S90

دانلود

PAX S910

دانلود

PAX D210

دانلود

NewPos 7210

دانلود

NewPOS 8210

دانلود

Nexgo G2

دانلود

Nexgo G3

ایران کیش | آذرپال
سوئیچ ایران کیش
دانلود

PAX S90

دانلود

PAX S910

دانلود

PAX D210

دانلود

NewPos 7210

دانلود

NewPOS 8210

دانلود

Nexgo G2

دانلود

Nexgo G3

پرداخت الکترونیک سداد | آذرپال
سوئیچ ایران کیش
دانلود

PAX S90

دانلود

PAX S910

دانلود

PAX D210

دانلود

PAX S90- COLOR

دانلود

PAX Q80

دانلود

PAX S800

 

دانلود

CASTLES V3

دانلود

CASTLES V5

دانلود

CASTLES V5S