فعالسازی دستگاه کارتخوان 

پذیرنده گرامی چنانچه به فعالسازی دستگاه کارتخوان بانکی خود از طریق سایت شرکت آذرپشتیبان الکترونیک و به صورت آنلاین تمایل دارید می بایست ابتدا پروژه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس نسبت فرآیند فعالسازی دستگاه ، طبق مراحل درج شده در همان پروژه اقدام فرمائید.