فعالسازی دستگاه کارتخوان در پروژه یکتا

لطفا جهت دریافت اطلاعات و فرم های لازم در خصوص فعالسازی دستگاه کارتخوان ابتدا حقیقی و یا حقوقی بودن دستگاه را مشخص کرده و سپس مندرجات مربوطه را به دقت مطالعه و مراحل را طبق دستور العمل خواسته شده طی بفرمائید.